OMÍTKY PANELY PODLAHA SKLO  

+ MATERIÁLY - OMÍTKY

Kurt omítkový

Kurt pro hru squash zhotovený z klasických materiálů. Předem zhotovené svislé konstrukce jsou tvořeny zdmi z cihel, betonových tvárnic, litého betonu a dalších materiálů splňujících přísné požadavky na přesnost těchto konstrukcí. Přesností zhotovených svislých konstrukcí se rozumí jednak jejich odchylky roviny délkové, roviny v celé ploše zhotovené čelní i obou bočních stěn a jednak jejich kolmost navzájem a také kolmost všech stěn vzhledem k betonové podlaze. Speciální omítka pro squash je finální úprava a neze s ní vyrovnávat plochy ani spáry zdiva. Povrch pod ní musí být tvořen vyzrálým rovným zdivem nebo betonem s dostatečnou pevnoctí (plné cihly, betonové bloky). Cihlové zdivo z Porothermu, porobetonových materiálů, Itongu apod.materiálů je označeno přímo výrobcem speciální omítky, jako naprosto nevhodné. Problémem pro speciální omítku je rovněž nesourodost materiálů v podkladu (betonový věnec na cihlovém zdivu apod.). Nepřípustné jsou jakékoli předměty z Fe a armatury, které tvoří součást stěn (způsobí dříve či později zabarvení výsledného povrchu kurtu).

Stavební připravenost
Kurt jehož parametry mají odpovídat nejvyšším požadavkům World Squash Federation (světová squashová asociace - dále jen WSF) musí být zhotoven výhradně z materiálů schválených WSF tj. materiály pro které je vystaven certifikát WSF. K tomuto požadavku přistupují další přísná kritéria na přesnost zhotoveného podkladu (viz výše). Pro jistotu je znovu zopakujme. Připravenost hrubé stavby kurtu(ů) (prostor, obvodové zdi, podlaha) s následujícími požadavky.
 • Dokončení všech HSV a PSV prací v prostorách SQ kurtu(ů). Veškeré svislé konstrukce uvnitř kurtu - mimo hrací plochu a také strop v celé své ploše musí být dokončeny do finálního stavu tj. omítnuté včetně vymalování těchto ploch.
 • Vzduchotechnika by měla být funkční a v průběhu provádění dohotovovacích prací na kurtu squash by měla být spuštěna.
 • Obvodové zdi musí být rovné (svislost a rovina zdiva hrubé stavby je požadována 3 mm / 3m lati).
 • Zdi jsou zhotovené z plných cihel nebo betonových bloků, vyspárované do roviny . V případě použití jiných materiálu nebo vzniku větších nerovností, konzultujte stav s dodavatelem SQ technologie. Zdi SQ kurtu(ů) nesmí přenášet statické zatížení objektu ( v ideálním případě stojí stěny kurtu samostatně vyzděné v prostoru haly). Pokud tento požadavek nelze splnit (zdivo hrubé stavby je součástí konstrukce objektu ) je třeba tento stav konzultovat s dodavatelem SQ technologie.
 • Aby bylo možno realizovat výsledný povrch s dostatečnou přesností je nezbytné zajistit plně funkční osvětlení v prostoru kurtu(ů) squash. Pokud není osvětlení součástí dodávky, musí být osvětlení v provozu již při navážení materiálu. V případě, že je osvětlení součástí dodávky SQ kurtu(ů) musí být v provozu alespoň pracovní osvětlení přístupových prostor a prostoru SQ kurtu(ů). Dále pak, v tomto případě, musí být do každého SQ kurtu zaveden samostatně jištěný vodič ovládaný z místa obsluhy. Vývod může tvořit krabice nebo volný konec kabelu. Jeho umístění resp. délku volného konce konzultujte s dodavatelem SQ technologie.
 • Při přípravě betonové podlahy je třeba rozhodnout zda bude podlaha v kurtu ve stajné výšce, jako podlaha před kurtem či nikoli. Pokud nemá podlaha v kurtu být výš než podlaha před kurtem je třeba počítat s tím, že uvnitř kurtu bude povrch betonu, připravený pro pokládku sportovní podlahy squash, o 70mm níž. Výška kompletní skladby podlahy squash včetně pružného materiálu je právě 70mm. V případě, že nelze snížit výšku betonové plochy uvnitř kurtu, vzniká před kurtem detail kotvení zadní skleněné stěny, který je nutno dořešit. Tuto skutečnost dopředu konzultujte s dodavatelem SQ technologie.
 • Pro instalaci zadní skleněné stěny je třeba pamatovat na to, že ve stejné výšce s rovinou vnitřního betonu jsou kotveny opěrné prvky zadní skleněné stěny (také 70mm).
 • V případě zadní skleněné stěny typ 95-2 resp 95-4 se jedná o 4 ks opěrných skleněných konzolí, které musí být přístupné (shora) za účelem údržby resp. seřízení vstupních dveří a celé zadní skleněné stěny.
 • V případě zadní stěny typ COCO 95 B s horním profilem z AL slitiny, jsou kotevní prvky do betonu pouze 2ks a po jejich instalaci není třeba, aby byly nadále přístupné. Dají se zakrýt (beton, dlažba, koberec, parkety atd.).
 • Pro položení sportovní podlahy pro squash musí být v prostoru kurtu(ů) docílena relativní vlhkost RVmax=55% a absolutní vlhkost betonu podlahy a materiálu stěn AVmax=5-6%. Rovina betonové podlahy je požadována v parametrech 3 mm / 3m lati.

Dodávka squashové technologie zahrnuje:

 • Zaměření stavby, kontroly rozměrů, svislosti stěn hrubé stavby a materiálu, ze kterého jsou zhotoveny zdi určené pro nanášení SQ omítek, kontroly roviny betonové podlahy a kvality betonu.
 • Instalace osvětlovacích těles (před vlastním nanášením finálních SQ omítek musí být osvětlení SQ kurtů v činnosti).
 • Vymezení hrací plochy SQ kurtu(ů). Instalace autových lišt na stěny kurtu(ů) . Po ukončení této činnosti je ideální zajistit dokončení všech prací uvnitř kurtu, které nesouvisí s dodávkou spec. SQ technologie tj. úprava stěn kurtu(ů) mimo hrací plochu a strop kurtu(ů). V opačném případě by mohlo dojít k poškození kurtu nebo jeho části, zejména SQ podlahy.
 • Po dokončení těchto činností budou naneseny SQ omítky na hrací ploše kurtu(ů) ve dvou vrstvách (základní a finální vrstva).
 • Instalace zadní skleněné stěny SQ kurtu(ů). Pokud má být výška podlahy uvnitř SQ kurtu totožná s výškou podlahy před SQ kurtem, je třeba počítat se zapuštěním opěrných konzol zadní skleněné stěny do betonové podlahy - prostor před kurtem V tomto případě je zapuštěna i celá plocha podlahy uvnitř SQ kurtu. Hloubka zapuštění 70 mm .
 • Založení podkladu SQ podlahy a pokládka SQ podlahy.
 • Seřízení vstupních dveří do kurtu(ů), vyznačení hracích boxů na SQ podlaze a servisní čáry na čelní stěně. Zavěšení sítí mezi kurty (je-li součástí dodávky) a montáž autové ozvučnice Tin Board.
 • Dopravu materiálu a pracovníků do místa akce.

Poznámky z podkladů výrobců specielních squash-ových omítek:

Omítka pro zhotovení základní a finální vrstvy hracích povrchů kurtů squash

Čl.1. Omítka Armourcoat

Speciální omítka určená pro zhotovení kurtů squash je vyrobena z 99% čistého sádrovce, který se těží ve Velké Británii. Pro finální vrstvu omítky pro squash je vybírán pouze materiál prokazující při testech 89% odrazivosti. Pro zajištění čistě bílé finální vrstvy omítky se používá bělící činitel, který se do směsi přidává již v průběhu výroby tak, aby bylo v konečném výsledku dosaženo co nejbělejšího odstínu barvy a co nejlepší odstínové rovnoměrnosti.

Slabé rozdíly v odstínu bílé barvy, které se při vší snaze mezi jednotlivými dávkami mohou vyskytnout, nejsou na závadu konečného efektu.

Čl.1.1 Substráty kurtu pro squash (zdivo stěn, materiál hrubé stavby)

Stěny kurtu, na které se má nanášet omítka, musí být vystavěny z plných cihel s hladkým povrchem jejichž pevnost je min. 21 N/mm2 (vyjímečně ze speciálních tvárnicových bloků o min. pevnosti 7 N/mm2). Jako podklad je možný i litý beton s posílením vazby mezi betonem a základní omítkou (základní omítkou se zde rozumí základní vrstva - "Base Coat" - squash-ové omítky).

Vápenné omítky, zdivo na vápennou maltu, vápenné a silikátové cihly, lehké tvárnicové bloky nebo pórovité jílovité odlitky nejsou, jako podkladní materiál vhodné a nelze vzít za provedené práce záruku na kvalitu a stálost squash-ové omítky. Pokud byly tyto materiály nebo jiné materiály jim podobné použity pro zhotovení stěn pro kurty squash, obraťte se o radu u zhotovitele In - Tec, a to ještě před započetím prací spojených s nanášením omítky squash.

Čl.1.2 Přípravné práce a podmínky

 • squash-ový kurt musí být chráněn před vlivy počasí. Musí být suchý čistý a prázdný
 • před zahájením prací musí být nainstalováno funkční osvětlení s minimální intenzitou 380 lx. Pokud je součástí dodávky i osvětlení, musí být do prostoru kurtu vyveden vodič pro připojení osvětlovacích těles. Tento vodič musí mít vlastní jištění pro každý kurt a je ovládán z místa obsluhy (recepce, bar apod.). Pro bezpečný pohyb a navážení materiálu, musí být i v tomto případě instalováno alespoň pracovní osvětlení v kurtu a přístupových prostorách stavby
 • pro veškeré práce prováděné s omítkou i ostatních instalací v kurtu je třeba udržovat teplotu mezi 16oC a 21oC. V případě vyšších teplot je třeba zajistit klimatizaci prostor kurtu
 • k dispozici zhotovitele musí být tyto zdroje
  - el.energie (220V;2,5kW)
  - čistá voda
  - kontejner pro odpad
 • před nanášením squash-ové omítky musí být v prostoru kurtu(ů) ukončeny veškeré finální práce na stropě a stěnách kurtu(ů) nad hrací plochou.

Čl.1.3 Příprava substrátu stěn

Pro spojovací cementovou maltu resp. pro směs litého betonu je nutno používat dostatečně propraný písek, zbavený všech zemitých barviv (oxidů kovu, jílů a slínu) V opačném případě způsobují nečistoty obsažené v konstrukčních materiálech nežádoucí zabarvování.

Čl.1.4

Squashová omítka se nemá nanášet na zdi složené z různých materiálů a zdi staticky zatěžované vlastní stavbou. Odlišné vlastnosti roztažností a smršťování podkladu způsobí praskání omítky (smíšené cihlové a tvárnicové zdivo, nosníky a sloupy procházející skrze cihlovou nebo blokovou zeď). V případě, že je tato situace nevyhnutelná, bude použita síťová clona. Není to absolutní řešení, ale redukuje se pravděpodobnost vzniku vážných trhlin v omítce. Současně je třeba si tuto skutečnost uvědomit a upozornit na to, že nebezpečí tenkých prasklin trvá.


Tolik citované podklady výrobců specielních squash-ových omítek. Naše zkušenost z akcí (omítky SQ kurty penzion Poniklá, Club hotel Průhonice, sport. areál Strahov, hotel Karolína, hotel Harmony, hotel Sen, sportcentrum Trhovky, sporthotel Čechie a další) ukazují, že uvedená upozornění nejsou planá !

   
Armoucoat FIBERESIN INDUSTRIES, INC. HOLLMAN HARDMASS JUNCKERS
   
 
+ KONTAKT
Vachkova 1016 / 5
104 00 Praha 10

tel.: +420 602 311 559
e-mail: in-tec@volny.cz
    omnet webdesign 2006